↑ Tillbaka till Om SSTS

Stadgar

Stadgar för Lokalavdelning inom Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel.
Copyright © 2009 Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel

Inledning

Lokalavdelningar (LA) ingår som medlemsorganisationer i specialklubb, Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel. Utöver dessa stadgar gäller också SKK’s och specialklubbens stadgar och av SKK och specialklubben utfärdade bestämmelser och föreskrifter. I den mån stadgar för lokalavdelning strider mot SKK’s och/eller specialklubbens stadgar skall stadgar för lokalavdelning anpassas så att överensstämmelse råder. Inom en och samma specialklubb skall de olika avdelningarnas stadgar vara identiska. Lokalavdelningen stadgar skall fastställas av specialklubben.

§ 1 Mål
Lokalavdelningar är ideella föreningar och har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva specialklubbens regionala verksamhet. Den geografiska omfattningen av avdelningens verksamhet beslutas av specialklubbens styrelse.

§ 2 Verksamhet
För att nå uppsatta mål skall avdelningen:
1. Informera och sprida kunskap om SSTS – dess mål, organisation och arbetsformer.
2. Informera om klubbens ras och dess användningsområden.
3. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med specialklubbens och SKK’s bestämmelser.
4. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
5. Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv.
6. Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av specialklubben eller när annan anledning föreligger.
7. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 Medlemskap
Som medlem i specialklubb tillhör man den lokalavdelning inom vars område man är bosatt. Specialklubbens styrelse kan på begäran från medlemmen bevilja medlemskap i lokalavdelning för person som inte är bosatt inom lokalavdelningens område.

§ 4 Verksamhetsår och mandatperiod
Avdelningens verksamhetsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser. Person vars medlemskap upphört i specialklubben kan inte kvarstå som vald styrelseledamot eller suppleant för denna inom avdelningsstyrelsen.

§ 5 Organisation
Avdelningens angelägenheter handhas av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.

§ 6 Årsmöte

Mom. 1 Inledning
Ordinarie årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Extra årsmöte skall hållas på kallelse av styrelsen eller när avdelningens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av avdelningens medlemmar skriftligen begär detta för uppgivet ändamål. Om extra årsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar. Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i specialkubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.

Mom. 2 Dagordning
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av styrelsens vice ordförande. Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av avdelningsmötets ordförande.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende förekomma:

1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
b. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
c. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar.
15. Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 30 dagar före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom. 3 Röstning
Vid årsmötet har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar. Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Mom. 4 Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 30 dagar före ordinarie årsmöte. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgar i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. Vid extra avdelningsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 7 Styrelse
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse.

Mom. 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, 3-7 övriga ordinarie ledamöter samt 1-3 suppleanter. Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ordinarie ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i avdelningen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna avdelningens firma. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras. Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöter förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom. 2 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och specialklubbens stadgar och i SKKs stadgar bland annat:

– Bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet.
– Verkställa av årsmötet fattade beslut.
– Ansvara för avdelningens tillgångar, arkiv och korrespondens.
– Avge årsredovisning till ordinarie årsmöte.
– Senast 4 veckor före ordinarie årsmöte överlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning till revisorerna.
– Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
– Avge yttrande över av specialkubben till avdelningen hänskjutna ärenden.
– Följa de anvisningar som lämnas av specialklubben.
– Senast två veckor efter ordinarie årsmöte lämna specialklubben uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
– Upprätta förslag om program rörande tid och plats för prov och utställningar.
– Tillställa specialklubben protokoll från styrelsemöten.

§ 8 Räkenskaper och revision
Avdelningens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av avdelningens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet. Avdelningens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast 4 veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte. Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 9 Valberedning
Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 10 Protokoll
Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattas och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän. Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar. Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 11 Disciplinärenden
För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKK’s stadgar.

§ 12 Force majeure
Om avdelningen på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. Avdelningen har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Avdelningens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har avdelningen rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Avdelningen svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom avdelningen som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 13 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall efter godkännande av årsmötet inges till specialklubbens styrelse som fattar beslut om ändring.

§ 14 Upplösning av avdelningen
Specialklubbens styrelse fattar beslut om att avdelningen skall upphöra. Innan beslut fattas skall samråd och eventuell överenskommelse göras med berörda avdelningar. Material och likvida medel tillfaller huvudklubben och tillsänds klubbens styrelse.

Noteringstexter:

§ 7 Styrelsen och § 9 Valberedning
För att uppnå den kontinuitet som stadgarna föreskriver väljs vid avdelningens första årsmöte:
Två ordinarie ledamöter på ett år.
En ledamot i valberedningen på ett år.

§ Protokoll
Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt till exempel publiceras på klubbens webbplats eller i klubbens tidning, i klubblokal eller rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader.

Revisionshistorik
2009-01-11 SSTS-CS fastslår stadgarna för lokalavdelningar.